Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 603 T550Đ
Cuốn từ điển này bao gồm các thuật ngữ, khái niệm liên quan đến lịch sử phát triển khoa học và công nghệ. Nội dung từ điển bao gồm: Sự phát triển của khoa học và công nghệ trình bày theo trình tự...
Ký hiệu xếp giá: 570.3 T550Đ
Từ điển gồm 44 chương bao quát tất cả các lĩnh vực sinh học, ngoài ra còn có bảng tra cứu các mục từ, bảng tra cứu theo tên sinh vật tiếng Việt, bảng tra cứu theo tên sinh vật La Tinh và phần gợi ý...
Ký hiệu xếp giá: 004.03 T550Đ
Cuốn từ điển này gồm khoảng 30.000 thuật ngữ cơ bản về các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Mỗi thuật ngữ tiếng Anh đều có phần đối chiếu tiếng Việt và phần giải thích kèm theo và...
Ký hiệu xếp giá: 540.3 T550Đ
Cuốn từ điển gồm hơn 40.000 thuật ngữ thuộc hầu hết các bộ môn của hóa học: hóa đại cương, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích, hóa sinh, công nghệ hóa học, địa hóa học, máy và thiết bị sản...
Ký hiệu xếp giá: 603 T550Đ
Cuốn từ điển có khoảng 120.000 thuật ngữ bao gồm nhiều ngành kỹ thuật, công nghệ và một số ngành liên quan. Những thuật ngữ mượn tiếng nước ngoài đã thông dụng trong tiếng Việt được giữ nguyên, các...
Ký hiệu xếp giá: 570.3 T550Đ
Cuốn từ điển này có khoảng 50.000 thuật ngữ bao gồm hầu hết các bộ môn của sinh học và của một số ngành liên quan. Phần Việt - Anh liệt kê hầu hết những thuật ngữ đã đề cập ở phần Anh - Việt.
Ký hiệu xếp giá: 004.03 T550Đ
Cuốn từ điển đối chiếu Anh - Việt và Việt - Anh này gồm khoảng 80.000 thuật ngữ, bao quát gần như mọi chủ đề trong ba lĩnh vực tin học, điện tử, viễn thông.
Ký hiệu xếp giá: 510.3 T550Đ
Cuốn từ điển này bao gồm 65.000 thuật ngữ bao quát gần như mọi chủ đề trong toán học, tin học và một số lĩnh vực có liên quan như cơ học, thống kê, vật lý... Các thuật ngữ được biên soạn theo nguyên...
Đang xem: 833