Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.403M169
This book includes: The Importance of Information Systems Management; Leadership Issues; Managing the Essential Technologies; Managing Traditional System Development; Systems for Supporting Knowledge...
Đang xem: 722