Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.4038 M358c 2019
Trình bày kiến thức về dữ liệu, cách thức tối đa hoá sức mạnh của dữ liệu, xác định nhu cầu về chiến lược dữ liệu, sử dụng dữ liệu để cải thiện các quyết định, hoạt động kinh doanh, tạo ra doanh thu...
Đang xem: 1419