Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.240 246 5 B400U
This book includes topics: Jobs; Department; Office equipment; The internet; Emailing; Formal letters; Job applications; Promotion and unemployment; Working conditions; Pay and benefits; Giving...
Ký hiệu xếp giá: 425 B400U
This book includes: Using articles; Using nouns, quantifiers and demonstratives; Making comparisons; Using modifiers and intensifiers; Using conjunctions; Using prepositions of time and place;...
Đang xem: 1152