Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330 S3344e
Chủ đề: Economics; Kinh tế
Brief contents: the challenges of economics; the U.S economy; supply and demand; consumer demand; supply decisions; competition; monopoly; the labor market; government intervention; the business...
Ký hiệu xếp giá: 330.01 S3344E
Chủ đề: Kinh tế học
Sách gồm những nội dung chính: Những vấn đề cơ bản; Nền kinh tế vĩ mô; Nền kinh tế vi mô; Nền kinh tế quốc tế và hệ thống cạnh tranh; Hệ thống các định nghĩa và phần bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 330 S3344
Chủ đề: Economics
Contents: the economic challenge; measuring macro outcomes; cyclical instability; fiscal policy tools; minetary policy options; supply-side options; policy constraints; product markets: the basics;...
Đang xem: 739