Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658 E47
Brief Contents: Defining Your Role; Effective Communication; Performance Management; The Four Phases of Learning; Motivation; Delegation for Growth and Development; Coaching for performance; Moving...
Đang xem: 1222