Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.3 G722
Brief Contents: Business finance; Financial accounting; Management accouting.
Ký hiệu xếp giá: 658.15 G722
Brief Contents: Section one Business Finance: Introduction to business organisations and finance; Starting a business; The growing business; Large business; The Role of accouting in business Section...
Đang xem: 14650