Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 624.15 CH125NG
Nội dung của sách gồm có: khái niệm về nền móng, móng nông, cọc chịu tải trọng đứng, cọc chịu tải ngang và móng cọc, gia cố nền và đất có cốt.
Ký hiệu xếp giá: 624.15 CH125NG 2013
Nội dung của sách gồm có: tổng quan vê nền móng; tóm tắt cơ học đất; móng nông; cọ chịu tải trọng đứng; cọc chịu tải ngang và móng cọc; gia cố nền.
Đang xem: 934