Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.049H645
Brief Contents: Introduction and Overview; Country Difference; The global trade and investment Environment; The global monetery system; The strategy and structure of international business;...
Ký hiệu xếp giá: 658.049H645
This book includes: Introduction and Overview (Globalization); Country Differences; The Global Trade and Investment Environment; The Global Monetary System; The Strategy and Structure of...
Ký hiệu xếp giá: 658.049H645
This book includes: Part 1: Introduction and overview: Globalization Part 2: Country factors: National differences in political economy Part 3: The global trade and investment environment:...
Ký hiệu xếp giá: 658H645
Chủ đề: Management; Quản lý
This book includes: Managers and Environment; Strategizing; Organization Architecture; Leading; Change.
Đang xem: 715