Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.81 K49
Chủ đề: Sales letters
This book includes: Basic Sales Planning Strategy; Sales Letter Style; Sales Letter Basics; Fax/Memo/E-mail Basics; Letters of Introduction; Letters to Prospects; Letters Requesting a Sales...
Ký hiệu xếp giá: 651.75 K49
Contents: Basics of business communication and protocal; Introduction; Business letter style; Business letter basics; Fax basics; Memo basics; Email basics; Letters for startup; Letters seeking...
Đang xem: 5794