Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.507 CH500V
Sách trình bày: tổng quan về thống kê học; khái quát các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê; phân tổ thống kê; các mức độ của hiên tượng kinh tế - xã hội; điều tra chọn mẫu; hồi quy và tương...
Đang xem: 1483