Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.756H866
THIS BOOK INCLUDES: Part 1: GETTING READY FOR BUSINESS OBJECTS: Introduction to business intelligence; Goals of deploying businessojects; Segmenting your users; Marketing businessojects Part 2: A...
Ký hiệu xếp giá: 380.1Ho-C
Contents in brief Preface xi Part 1 GETTING READY FOR BUSINESS OBJECTS Chapter 1 Introduction to business intelligence Chapter 2 Goals of deploying businessojects Chapter 3 Segmenting your users...
Đang xem: 955