Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076J257
Contents: introduction and interview; individual long turn; two way discussion.
Ký hiệu xếp giá: 428.24076J257i
This book contains material on all four IELTS subtests (reading, writing, listening and speaking) and there are units that cover the General Training Reading and Writing modules.
Đang xem: 705