Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.404 C1875_O
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: quản lý dự án trên một trang giấy là gì; tổng quan về dự án; 5 yếu tố của một dự án và quản lý dự án trên một trang giấy; 12 bước lập công cụ quản lý...
Đang xem: 1981