Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.03 Tu-T
PHẦN THỨ NHẤT: SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT SAI SỐ PHẦN THỨ HAI: GIỚI THIỆU DỤNG CỤ VÀ MÁY ĐO THÔNG DỤNG DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHẦN THỨ BA: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÝ
Ký hiệu xếp giá: 530 Vâ-L
Chủ đề: Vật lý học
PHẦN I: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG Chương 1: Dao động cơ học Chương 2: Sóng cơ học -âm học Chương 3: Dao động điện-dòng đện xoay chiều Chương 4: Dao động điện từ- Sóng điệ từ PHẦN II: QUANG HỌC Chương 5: Sự...
Đang xem: 300