Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 541.3 M103H
Chủ đề: Điện hóa học
Nội dung cuốn sách gồm có: tính chất của dung dịch các chất điện ly, sự chuyển vận điện tích trong dung dịch điện ly, pin và điện cực, động học các quá trình điện hóa.
Đang xem: 238