Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34 P9532L
Contents: Part 1: Photograph Descriptions: Introduction, photos focusing on actions, photos focusing on Objects/ scenes/ settings, Questions & Responses; Part 2: Introduction, Questions Types; Part...
Ký hiệu xếp giá: 428.4 P953
Contents: Part 5: sentence completion; part 6: text completion; part 7: reading comprehension.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 T641r 2009
Incomplete sentences & text completion: subject and verb agreement; verbs; passive voice; tenses and conditionals; infinitives; gerunds; partciples; nouns and articles; pronouns, adjectives and...
Ký hiệu xếp giá: 428.4 H991
Cuốn sách hướng dẫn thực hiện phần thi đọc hiểu trong bài thi TOEIC, bao gồm các điểm ngữ pháp, từ vựng, các bài đọc mẫu theo chủ đề khác nhau.
Đang xem: 14269