Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.84C246
This book lays out a Framework for building a successful program for managing global accounts. They highlight the critical success factors necessary for a global account program to satisfy the needs...
Đang xem: 102