Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.63A5176
Chủ đề: Investments; Đầu tư
Winning Angels is a practical, hands-on guide to angel investing, which includes tools, tactics and strategies for high-tech, low-tech, and every other kind of early-stage investing. Over 50 winning...
Đang xem: 1453