Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.1599 M9615
Brief Contents: The International Financial Environment; Foreign Exchange Markets; Measuring and Managing Foreign Exchange Exposure; Financing the Global Firm; Foreign Investment Decisions; Managing...
Đang xem: 779