Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 659.1 Ng-C
Chương 1: Quảng cáo phương tiện chủ yếu Để phổ biến thông tin Chương 2: Kế hoạch hoá chiến dịch quảng cáo Chương 3: Các phương tiện thông tin và các vật mang quảng cáo Chương 4: Kiểm tra hiệu quả...
Đang xem: 1214