Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.66A2658
This book includes: Graphics systems and models; Graphics programming; Input and interation; Geometric objects and transformations; Viewing; Shading; Implementation of a renderer; Hierarchical and...
Đang xem: 1222