Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.049 095S400N
Contents: Towards a Better Understanding of the Asian Crisis; Asian Management: Theory and Practice; Strategic Planning for Asia Pacific after the Crisis; Case Studies.
Đang xem: 1165