Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15E336c 2008
Brief Contents: Fundamental Concepts of Corporate Finance; Securities and Their Valuation; Projects and Their Valuation; Corporate Valuation and Governance; Strategic Financing decisions; Special...
Ký hiệu xếp giá: 658.15B555
This book includes: Introduction to Managerial Finance; Essential Concepts in Mnagerial Finance; Valuation-Financial Assets; Valuation-Real Assets (Capital Budgeting); Cost of Capital, Leverage, and...
Ký hiệu xếp giá: 658.15B855
This book inclues: Introduction to Financial Management; Fundamental Concepts in Financial Management; Financial Assets; Investing in Long-Term Assets: Capital Budgeting; Capital Structure and...
Ký hiệu xếp giá: 658.15B855
Brief Contents: Introduction to financial management; Fundamental concepts in financial management; Financial assets; Investing in long - term assets: Capital buggeting; Capital structure and...
Ký hiệu xếp giá: 658.15B300G
This book provides a discussion of both the theory behind financial decision making and "nuts and bolts" information about how to implement the theory.
Ký hiệu xếp giá: 658.15B855
Contents: introduction to financial management; valuation concepts; strategic investment decisions
Đang xem: 1139