Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.8D9936b 2008
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
This book, we had several goals: Expand the coverage of services; Give students a glimpse of who does marketing; Focus students on consideration of ethics; Incorporate more international or global...
Ký hiệu xếp giá: 658.8D989
Chủ đề: Marketing; Tiếp thị
This book includes: Markets and Business Marketing; Foundations for Creating Valua; Business Marketing Programming; Managing Programs and Customers.
Đang xem: 1462