Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 664.9 T648h
This handbook comprehensively presents the current status of themanufacturing of the most important meat products. Editor andrenowned meat expert Fidel Toldra heads an internationalcollection of meat...
Đang xem: 881