Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 530.143 H778u 19
Contents: Renormalization of Gauge Theories; The Renormalization Group; Extended Objects; Instantons; Planar Diagrams; Quark Confinement; Quantum Gravity and Black; Holes; Epilogue.
Đang xem: 202