Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.86P883
This textbook is a detailed guide to basic database administration for the Oracle 10g database. The database administrator (DBA) uses the techniques demonstrated in the book, wich are essential for...
Đang xem: 1069