Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 306.44Y951p
Contents: definitions and background; deixis and distance; reference and inference; presupposition and entailments; cooperation and implicature; speech acts and events; politeness and interaction;...
Đang xem: 713