Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24L156g
Contents: Unit 1: Getting started Unit 2: Planning ahead Unit 3: Choices Unit 4: Negotiating Unit 5: Revision Unit 6: Tomorrow’s world Unit 7: Work and communication Unit 8: Getting the message...
Ký hiệu xếp giá: 428.24L156
Contents: Unit 1: Making contact Unit 2: Making arrangements Unit 3: Asking for information Unit 4: Making decision Unit 5: Revision Unit 6: The working world Unit 7: A business trip abroad Unit 8:...
Đang xem: 77