Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.3M537
This book includes: The context of IHRM: context, culture and strategy; Identifying, Selecting and management the global workforce; Training, performance management, appraisal and compensation issues...
Đang xem: 1198