Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
10 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.480 76H100X
Cuốn sách bao gồm 50 bài giải mẫu theo tình huống tài khoản; 11 bài trắc nghiệm kế toán có đáp án (gồm 142 câu hỏi); 15 bài kế toán tổng hợp có giải mẫu; 45 bài tập dành cho sinh viên tự giải; 19 bài...
Ký hiệu xếp giá: 657.48076B152 2016
Cuốn sách giới thiệu các dạng bài tập về các nghiệp vụ kế toán tài chính như: kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ...
Ký hiệu xếp giá: 657.48G434.2
Giáo trình kế toán tài chính - Quyển 3 trình bày: kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán phải thu, phải trả nội bộ; kế toán thuế; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo...
Ký hiệu xếp giá: 657H1115H
Chủ đề: Kế toán
Nội dung sách gồm 2 phần: phần 1 là hướng dẫn một số điểm khác và mới của thông tư 200/2014/TT-BTC so với QĐ 15/2006/QĐ-BTC; phần 2 là 128 sơ đồ kế toán theo thoogn tư 200/2014/TT-BTC.
Ký hiệu xếp giá: 657.480 71H100X
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ;...
Ký hiệu xếp giá: 657.076H561D
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán; Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh; Tài khoản kế toán; Kế toán kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng...
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-C
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền & các khoản ứng trước Chương 3: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 4: Kế toán tiền...
Ký hiệu xếp giá: 657.83Ke-V
Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền Chương 2: Kế toán các khoản phải thu và ứng trước Chương 3: Kế toán hàng tồn kho Chương 4: Kế toán công cụ, dụng cụ Chương 5: Kế toán tài sản cố định Chương 6: Kế toán...
Ký hiệu xếp giá: 657T1293l 4
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán, sửa chữa sai sót, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; tổ chức công tác kế toán tài chính...
Đang xem: 654