Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.5H450T
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: tổng quan về quản trị điều hành, chiến lược điều hành, dự báo tỏng quản trị điều hành, quyết định trong QTĐH, hoạch định tổng hợp trong QTĐH, quản...
Ký hiệu xếp giá: 658.4H450T
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Mở đầu về quản trị sản xuất và điều hành; Chiến lược sản xuất và điều hành; Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm; Quyết định sản xuất và điều hành; Hoạch định...
Đang xem: 1591