Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
9 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.007 1GI108TR
Cuốn sách này trình bày những nội dung cơ bản của môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học, từ vị trí, đối tượng phương pháp của chủ nghĩa xã hội khoa học đến vấn đề bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Ký hiệu xếp giá: 335.412 071K312T
Giáo trình này trình bày các vấn đề chủ yếu sau: : Kinh tế học chính trị Mác-Lênin - đối tượng, phương pháp, chức năng; sản xuất và tái sản xuất xã hội; tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, tiến...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 610 71GI-108TR
Nội dung giáo trình gồm có: Đảng ra đời và lãnh đạo giành chính quyền (1930-1945), Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945-1975), đưa cả nước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 610 71GI-108TR
Giáo trình gồm 3 phần: Đảng ra đời và lãnh đạo dành chính quyền (1930-1945; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và xây dựng chế độ mới (1945-1975); Đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975-2000).
Ký hiệu xếp giá: 335.411 071GI108TR
Cuốn giáo trình này gồm những nội dung chính sau: triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; khái lược lịch sử triết học phương Đông, triết học phương Tây, triết học Mác - Lênin; chủ...
Ký hiệu xếp giá: 335.412Ki-T
Chương I : Kinh tế chính trị Mác Lênin đối tượng Chương II : Sản xuất và tái sản xuất Chương III : Tăng trưởng kinh tế xã hội Chương IV : Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa Chương V...
Ký hiệu xếp giá: 335.412Ki-T
Chương 1: Kinh tế chính trị Mác Lênin đối tượng phương pháp và chức năng Chương 2: Sản xuất và tái sản xuất xã hội Chương 3: Tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế tiến bộ xã hội Chương 4: Sự ra đời...
Ký hiệu xếp giá: 101.355 4Tr - M
Chương I : Triết học vai trò của nó trong đời sống. Chương II : Khái lược về lịch sử triết học trước Mác. Chương III : Sự ra đời và phát triển của Triết học Mác - Lênin. Chương IV : Chủ...
Ký hiệu xếp giá: 335.527 1Tu-M
Chương 1: Khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa...
Đang xem: 923