Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.96 D726
Brief Contents: Introduction to International Accounting; Worldwide Accounting Diversity; International Harmonization of Financial Reporting; International Financial Reporting Standards; Comparative...
Đang xem: 3416