Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658 W20-I
This book includes: The Basis of Global Management Theory and Practice; Planning; Organizing; Staffing; Leading; Controlling.
Ký hiệu xếp giá: 658 Nh-L
Chương 1 :Quản lý : khoa ọc , lý thuyết, thực hành Chương 2 :Các kiểu mẫu phân tích quản lý Chương 3 : Môi trường bên ngoài và vấn đề quản lý quốc tế Chương 4 : Bản chất và mục đích việc lập kế hoạch...
Đang xem: 2310