Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.404 C772
Contents: Project Management; Project Management Concepts; The Project Management Leader; The Process of Managing Projects; Planning Concepts; High-Level Planning; Detailed Planning for Execution;...
Đang xem: 446