Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.74S5824
Brief contents: relational databases; database design; object-based databases and XML; data storage and querying; transaction management; data mining and information retrieval; system architecture;...
Đang xem: 822