Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658 B849
Contents: Basic Concepts; Managerial Economics; Designing Organizational Architecture; Applications of Organizational Architecture.
Đang xem: 16171