Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 671.35 B400W
This book includes: Part 1: DESIGN AND ADMINISTRATIVE: A brief history of metal cutting; Computer- integrated manufacturing Part 2: SHEETMETAL AND PRESS PROCESSES: Fineblanking; Cold forging:...
Đang xem: 3758