Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 S937h
Contents: growth and development of the lodging industry; organizational structure; the front office; housekeeping; the marketing and sales department; human resource management; hotel food and...
Đang xem: 517