Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.02 H3324a 2008
Academic Writing and Publishing will show academics (mainly in the social sciences) how to write and publish research articles. Its aim is to supply examples and brief discussions of recent work in...
Đang xem: 1433