Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.404 L673
Contens: An overview of project management -- The role of the project manager -- Planning the project -- Developing a mission, vision, goals, and objectives -- Using the work breakdown structure to...
Đang xem: 727