Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15 R823
Brief contents: overview; value and capital budgeting; risk; capital structure and dividend; long-term financing; options, futures, and corporate; short-term finance.
Đang xem: 2358