Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.5 Mi-J
Contents Chapter 1 Introduction to probability and counting Chapter 2 Some probability laws Chapter 3 Discrete distributions Chapter 4 Continuous distributions Chapter 5 Joint distributions Chapter 6...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 Mi-J
Contents Chapter 1 Introduction to probability and counting Chapter 2 Some probability laws Chapter 3 Discrete distributions Chapter 4 Continuous distributions Chapter 5 Joint distributions Chapter 6...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 M6622i 2003
This book includes: Introduction to probability and counting; Some probability laws; Discrete distributions; Continuous distributions; Joint distributions; Descriptive statistics; Estimation;...
Đang xem: 3914