Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519.5 M6622i 2003
This book includes: Introduction to probability and counting; Some probability laws; Discrete distributions; Continuous distributions; Joint distributions; Descriptive statistics; Estimation;...
Đang xem: 543