Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
9 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076L477
Nội dung cuốn sách này gồm hai phần: Listening Comprehension và Reading Comprehension. Mỗi phần gồm 12 bài với các chủ đề khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 428.34L477
Nội dung cuốn sách này gồm có 10 Actual test, luyện tập kỹ năng nghe.
Ký hiệu xếp giá: 428.4L477
Sách gồm 10 test, luyện tập kỹ năng đọc hiểu cho bài thi new Toeic.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6L477
Sách đưa ra các bài đọc chứa một từ hay cụm từ còn thiếu, yêu cầu chọn một tron bốn đáp án để điền vào chỗ trống.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6L4785t 2009
Listening comprehension: Lesson 01: look, observe, appreciate; when-questions; questions about time; recorded messages; Lesson 02: work, fix, take care of; who-questions; why-questions;...
Ký hiệu xếp giá: 428.34L477
Contents: training course A comprehensive practice - studying types of questions; training course B comprehensive practice; training course C actual tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.34L477
Contents: training course A comprehensive - studying types of questions; training course B learning key points; training course C practising to achieve your desired score actual tests.
Đang xem: 1470