Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.6S5625
Brief Contents: Getting Started with Adobe Flash CS3; Drawing Objects in Adobe Flash; Working with Symbols and interactivity; Creating Animations; Creating Special Effects; Preparing and Puplishing...
Đang xem: 1864