Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15 B855
This book inclues: Introduction to Financial Management; Fundamental Concepts in Financial Management; Financial Assets; Investing in Long-Term Assets: Capital Budgeting; Capital Structure and...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 B855
Brief Contents: Introduction to financial management; Fundamental concepts in financial management; Financial assets; Investing in long - term assets: Capital buggeting; Capital structure and...
Đang xem: 1373