Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.401D278
Brief Contents: What is Strategy?; Change and Uncertainty in the External Strategic Environment; Leveraging Internal Resources and Change Drivers for Competitive Advantage; Formulating Business Unit...
Đang xem: 849